Headlines
Hossa - byk

Wyniki spółek uzależnione są od wielu czynników

Czytaj...

Podatek odbije się na cenie pieniądza na rynku międzybankowym

Czytaj...

Rynek kontraktów terminowych drgnął

Czytaj...
USA

Portfel inwestycyjny według amerykańskiego eksperta

Czytaj...
Bessa - niedzwiedź

Wyniki spółek uzależnione są od wielu czynników

Kategoria: Polska

Początkujący inwestorzy zastanawiają się często, dlaczego kupione przez nich akcje tracą na wartości, mimo że spółka sprawia wrażenie solidnej – jest dobrze zarządzana i regularnie przynosi zyski. Na kursy akcji wpływają też czynniki zewnętrzne, aktualna sytuacja ekonomiczna i polityczna na świecie oraz w kraju.

Od ponad miesiąca obserwuje się silniejsze spadki na warszawskim parkiecie. Aktualna sytuacja na GPW związana jest z pogorszeniem nastrojów na globalnych rynkach. Impulsem do spadków na rynkach akcji w Europie było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym wprawdzie została podtrzymana gotowość do dalszego luzowania polityki pieniężnej, ale popłynął też komunikat, że nie widać obecnie potrzeby obniżenia stóp procentowych i rozszerzenia programów stymulujących gospodarkę.

Są też pozytywne informacje, które mogą wpłynąć na światowe giełdy. W USA może dojść do impulsu wzrostowego, np. z uwagi na wycofanie się Rezerwy Federalnej z podwyżek stóp procentowych. Do odbicia powinno dojść też na parkietach europejskich. EBC nadal prowadzi luźną politykę monetarną i część tego kapitału powinna trafić na rynek akcji, w tym na polski.

Przed zakupem akcji należy ocenić atrakcyjność inwestowania na danym rynku. W analizie makroekonomicznej pod uwagę brane są takie czynniki jak: PKB, inflacja, deficyt budżetowy, bezrobocie, informacje na temat polityki gospodarczej. Aktualna sytuacja makroekonomiczna w Polsce sprzyja poprawie wyników finansowych przez spółki, zwłaszcza małe i średnie. Jest też korzystna dla dużych firm, ale w ich przypadku istotne znaczenie mają czynniki niezwiązane z ogólną koniunkturą: poziom stóp procentowych, ceny energii, czy surowców.

Maj 14, 2016

Podatek odbije się na cenie pieniądza na rynku międzybankowym

Kategoria: Świat

Podatek bankowy może wywrócić do góry nogami cenę pieniądza na rynku międzybankowym, rykoszetem odbije się to na całym systemie finansowym, rynku obligacji i wizerunku Polski. Problem dostrzegło stowarzyszenie rynków finansowych ACI Polska, które stworzyło fixingi WIBID, WIBOR i POLONIA dotyczące pożyczek udzielanych sobie przez banki. Póki co jest odczuwalne tylko dla banków, ale wkrótce może uderzyć w cały system finansowy.

Rynek już zaczął się chwiać. ACI Polska przytacza przypadek z 29 lutego, był to ostatni dzień miesiąca, w którym – w myśl ustawy – ustalana jest wartość bankowych aktywów do opodatkowania. Stawki zachowywały się anormalnie, zaś rynek nie mogąc skorygować anomalii cenowych, stracił płynność i efektywność. Stowarzyszenie napisało, że sam fakt, iż stawka POLONIA wyniosła więcej niż WIBOR, jest na rynku rzadkim zjawiskiem, a w pierwszym dniu nowej rezerwy obowiązkowej do tej pory to się nie zdarzyło. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że tego dnia obroty na POLONII wyniosły tylko 155 mln zł, co jest najniższą wartością w tym roku oraz jedną z niższych w wieloletniej historii.

Bank zmuszony jest do zapłacenia 0,44 proc. podatku rocznie od każdej lokaty założonej w innym banku. Skala takich transakcji to kilka miliardów złotych dziennie, zaś marża wynosi 0,1 – 0,3 proc.  rocznie. Nowy podatek sprawia, że transakcje międzybankowe zawierane na dotychczasowych warunkach generują straty. Banki muszą uwzględnić koszt podatku, podnosząc stawki lub zrezygnować z pożyczania sobie wzajemnie pieniędzy.

Kwiecień 1, 2016

Rynek kontraktów terminowych drgnął

Kategoria: Polska

Po tym jak w czerwcu 2014 roku mnożnik dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 zmienił się definitywnie z 10 na 20, rynek instrumentów pochodnych nie mógł dojść do siebie. Później sytuacja uległa nieznacznej poprawie, ale trudno uznać to za sukces, W lutym 2014 roku obrót kontraktami indeksowymi wyniósł 529 tys. sztuk, w lutym 2016 było to 377 tys. sztuk. To nieco mniej niż w styczniu, ale aż 60 proc. więcej niż w lutym 2015 roku. Kontrakty indeksowe są jednym z głównych segmentów rynku finansowego Giełdy Papierów Wartościowych, który odnotował w minionym miesiącu wzrost rok do roku.

Obroty sesyjne akcjami na rynku głównym wyniosły 13,8 mld zł, oznacza to spadek o 7,9 proc. rok do roku. Jeżeli pod uwagę wzięta zostanie liczba dni handlu, spadek był jeszcze bardziej dotkliwy. Średnia sesja zmniejszyła się o 12,2 proc., do 658,8 mln zł. W styczniu było to blisko 80 mln zł więcej, mimo że spadek rok do roku był jeszcze większy, sięgał 16,9 proc.

Zbliżone tendencje widoczne są także na NewConnect i Catalyst. Transakcje sesyjne na małej giełdzie akcji obniżyły się rok do roku o 7,2 proc. W lutym było to 135,8 mln zł. Inwestorzy z rynku Catalyst wykazujący się większą aktywnością wygenerowali w lutym 186,2 mln zł obrotów sesyjnych, to mniej o 2 proc. niż w lutym minionego roku.

Marzec 7, 2016

Portfel inwestycyjny według amerykańskiego eksperta

Kategoria: USA

Portfel inwestycyjny opracowany przez amerykańskiego inwestora Raya Dalio zakłada niską zmienność wyników oraz atrakcyjną stopę zwrotu. Przeciętna skumulowana stopa z ostatnich 30 lat sięga 9,7 proc. w skali roku – już po uwzględnieniu opłat i przy założeniu, że inwestycja prowadzona jest w ramach konta emerytalnego zwolnionego z opodatkowania.

Portfel proponowany przez amerykańskiego eksperta złożony jest w 55 proc. z obligacji skarbowych, w tym 40 proc. z długoterminowych i w 15 proc. ze średnioterminowych, akcje stanowią 30 proc., natomiast towary i złoto po 7,5 proc.

Portfel złożony jest z akcji i obligacji amerykańskich. Część akcyjna to fundusz ETF naśladujący zachowanie S&P – jest to indeks amerykańskich akcji, zaś część bezpieczną stanowią amerykańskie obligacje skarbowe: 20 – 25-letnie i 7 – 10- letnie.

Z analizy 30-letniego okresu inwestycyjnego (od 1984 do końca 2013 roku) wynika, że  jedynie cztery lata nie przyniosły zysku, zaś średnia strata wyniosła 1,9 proc., zaś największa sięgnęła -3,9 proc.). Raz w roku portfel był zrównoważony, oznacza to, że udział poszczególnych instrumentów sprowadzony był do poziomu modelowego. Tak skomponowany skład portfela sprawiał, że przynosił on zadowalające rezultaty zarówno w czasie podnoszenia przez Fed stóp procentowych (co negatywnie odbijało się na akcjach), jak i w czasie ich obniżania (lepiej dla notowań akcji).

Grudzień 29, 2015

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych

Kategoria: Świat

Krajowa giełda od kilku miesięcy nie przestaje rozczarowywać inwestorów, którzy znużeni spadkami warszawskich indeksów mogą skorzystać z funduszy zagranicznych. Oferta TFI jest szeroka. Instytucje funkcjonujące na rodzimym rynku umożliwiają inwestycje w akcje niemal z całego świata – europejskie, azjatyckie czy amerykańskie. Analizy Online przybliżają klika funduszy, które pod względem ocen wyróżniły się na tle konkurencji, otrzymały ocenę wyższą niż 3a zarówno w rocznym, jak i trzyletnim horyzoncie.

Zarządzający funduszu NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych inwestuje na rynkach akcji z całego świata. Rozwiązanie to działa w formule master-feeder, opiera się na jednym funduszu – NN (L) Global High Dividend. Jest to obecnie największy fundusz akcji zagranicznych, jego aktywa na koniec listopada wynosiły 1,2 mld zł.

W rankingu Analiz Online pod względem wysokich ocen wyróżnił się też Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Jego zarządzający koncentrują się głównie na akcjach spółek notowanych na giełdach Nowej Europy, ale nie ograniczają się wyłącznie do tego regionu.

Kolejny fundusz to MetLife Akcji Rynków Wschodzących, którego aktywa składają się z jednostek funduszy zagranicznych inwestujących w regionie Emerging Markets.

W czołówce funduszy akcji zagranicznych jest też Skarbiec Spółek Wzrostowych. W konstrukcji portfela funduszu dużą role odgrywała selekcja spółek, poszukiwano przede wszystkim akcji firm charakteryzujących się zarówno wysoką rentownością zainwestowanego kapitału, jak i rosnącym udziałem w rynku.

Fundusze akcji zagranicznych należą do segmentów oferty TFI najchętniej wybieranych na rynku. Od początki roku inwestorzy wpłacili do nich ponad 2,8 mld zł, tymczasem z funduszy skupiających się na krajowym rynku wycofano -0,25 mld zł.

Grudzień 22, 2015

Inwestorzy zagraniczni opuszczają polską giełdę

Kategoria: Polska

Z punktu widzenia inwestorów zagranicznych Polska staje się coraz mniej atrakcyjna. Według brokerów to właśnie ta grupa graczy jest w dużej mierze odpowiedzialna za ostatnie mocne spadki na warszawskiej giełdzie.

Na to, co obecnie dzieje się na rynku duży wpływ mają inwestorzy zagraniczni. Katalizatorem do wyprzedaży polskich akcji był restrykcyjny podatek bankowy oraz asymetryczne, względem banków obciążenie podatkiem ubezpieczycieli. Nad rynkiem utrzymuje się niepewność związana z podatkiem detalicznym, frankowymi hipotekami czy też losem OFE. Eksperci obawiają się, że nastąpi trudny okres dla giełdy i inwestorów.

W ostatnim czasie spadki dotknęły wszystkich indeksów polskiego rynku, najmocniej jednak odbiło się to na indeksie największych spółek. W ciągu miesiąca wWIG20 stracił 11 proc. W tym czasie mWIG40 spadł o niecałe 5 proc., a sWIG80 o ok. 6 proc.

Spadkom na warszawskiej giełdzie towarzyszyły w ostatnim czasie ponadprzeciętne obroty. Średni dzienny obrót w grudniu wynosi niemal 953 mln zł, w listopadzie było to niecałe 740 mln zł.

Większy ruch na giełdzie to efekt zleceń, które napłynęły z zagranicy. Od 1 do 9 grudnia najaktywniejszym, brokerem na rynku był DM Banku Handlowego obsługujący największych graczy. Miał on 11,7 proc. udziałów w rynku. Silna pozycja tego brokera nie jest zaskoczeniem, uwagę przykuwa handel innych firm. JP Morgan w tym okresie miał 6,09 proc. udziałów, zwykle zdobywa on ok. 3 proc. rynku. Wood&Company zdobył 7,62 proc. rynku, Merrill Lynch 5,83 proc., UBS 3,34 proc.

Inwestorzy zagraniczni odpowiadają za ok. 50 proc. udziałów na krajowym rynku. Inwestorzy indywidualni generują jedynie 12 proc. obrotów.

Grudzień 15, 2015

W ciągu ostatniego roku najwięcej zyskały akcje kanadyjskie

Kategoria: Świat

W rankingu Bloomberga dziesięciu głównych rynków akcji na świecie według stóp zwrotu za ostatnich dwanaście miesięcy ważonych ryzykiem najwyższą pozycję zajmują akcje kanadyjskie. Według agencji akcje kanadyjskie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy po uwzględnieniu ryzyka przyniosły 2,0 proc. zysku. Tuż za nimi uplasowały się akcje amerykańskie – w wynikiem 1,3 proc. oraz francuskie, które zyskały 1,0 proc.

W tym roku kanadyjski indeks S&P/TSX znalazł się na 6,6 – proc. plusie, co kontrastuje z korektą, z którą ma do czynienia większość głównych parkietów. Okazało się także, że inwestowanie w papiery kanadyjskich spółek jest trzykrotnie mniej ryzykowne od inwestowania w akcje japońskie. Wskaźnik S&P/TSX odnotował 10 miesięcznych zwyżek z rzędu, jest to jego najdłużej trwająca passa zwyżek od trzydziestu lat. Największy zarobek zapewniały spółki z branży surowcowej. Od początku tego roku notowania w tym sektorze wzrosły o 8,3 proc., po tym jak wciągu trzech lat obniżyły się o 50 proc.

Wśród spółek surowcowych notowanych w Toronto znajduje się kontrolowany przez Jana Kulczyka Serinus Energy. Od momentu debiutu, który nastąpił niespełna rok temu kurs akcji obniżył się z 3,15 CAD do 2,40 CAD. W inne kanadyjskie akcje można zainwestować poprzez zakup funduszy typu ETF. Jeden z polskich brokerów ma w swojej ofercie iShares ETF Canada.

Maj 25, 2014

Struktury umożliwiają inwestowanie w akcje światowych koncernów

Kategoria: Polska, Świat

Analizy Online podają, że w 2013 roku 13,9 proc. struktur opartych było na kursach akcji. Inwestorzy, którzy chcą zyskać dzięki inwestycjom w papiery globalnych firm mogą zapisywać się na produkty strukturyzowane oferowane przez m.in. Alior Bank, Bank Pocztowy oraz PKO BP.

Bank Pocztowy oferuje dwuletnią strukturę w formie polisy inwestycyjnej „Światowi Giganci XIII” opartą o indeks 20 światowych koncernów, takich jak np. Adidas, Nike, Google, Samsung, Daimler, Danone, Pepsico, Nestle, Microsoft czy Toyota. Produkt ze 100 proc. ochroną kapitału zapewnia min. 2 proc. zysku. Stopa zwrotu z inwestycji może wynieść maksymalnie 15 proc. po dwóch latach (7,5 proc. w skali roku). Maksymalny zysk można osiągnąć wtedy, gdy kursy wszystkich akcji w każdym dniu obserwacji będą co najmniej 10 proc. powyżej ceny z pierwszego dnia startu produktu. Minimalna kwota inwestycji wynosi 3 tys. zł.

Bank PKO BP proponuje trzyletnią Lokatę Strukturyzowaną opartą o koszyk 9 globalnych spółek rodzinnych, takich jak: BMW, Continetal, Ford, Henkel, L’Oreal, Nordstorm, The Gap, Wal-Mart Stores, Pernod Ricard. Zysk z inwestycji zależy od średnich trzyletnich stóp zwrotu z tych akcji. Minimalna wpłata to 2 tys. zł. Zysk z lokaty obliczany jest na podstawie jednostkowych stóp zwrotu akcji w ustalonym okresie, gdzie pięć najwyższych stóp zwrotu zastąpione zostanie wskaźnikiem z przedziału 14-20 proc. Opłata za wcześniejsze wyjście z inwestycji wynosi od 2 do 6 proc. w zależności od momentu rezygnacji.

W ofercie Alior Banku dostępna jest struktura w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, e-Inwetsycja powiązana jest z kursem akcji czterech znanych firm z branży technologii, takich jak: IBM, Microsoft, Apple oraz Siemens. Minimalna kwota trwającej 30 miesięcy inwestycji to 3 tys. zł. Spółki w koszyku maja taką samą wagę, dwie najwyższe stopy zwrotu na koniec inwestycji przyjmują wartość 13 proc. Zysk z inwestycji równy będzie średniej wyników z tych spółek.

Kwiecień 14, 2014

Plany finansowe Polaków na 2014 rok

Kategoria: Polska

Osoby aktywne finansowo nadal chcą korzystać z lokat terminowych mimo, że atrakcyjność tej formy oszczędzania znacząco spadła, wzrosła popularność innych produktów finansowych wynika z sondażu Deutsche Banku PBC „Plany finansowe Polaków na 2014 rok.”

Odsetek osób planujących oszczędzanie na lokatach terminowych jest najwyższy, ale w porównaniu do lat ubiegłych zmniejszył się on o połowę z 31 proc. do 15 proc. Do niecałych 8 proc. wzrosła liczba osób deklarująca chęć odkładania pieniędzy na emeryturę w ramach planów regularnego oszczędzania. Żadnych czynności związanych z finansami w tym roku nie planuje 58,4 proc. ankietowanych.

Sondaż pokazuje, że Polacy coraz częściej planują inwestycje o długoterminowych charakterze. Wzrósł odsetek osób myślących o kredycie. Z analiz BIK wynika, że w III kwartale 2013 roku banki udzieliły o 15 proc. więcej kredytów gotówkowych w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, po bardzo słabym pierwszym półroczu zaczęła zwiększać się sprzedaż kredytów mieszkaniowych. Tendencja wzrostowa będzie kontynuowana w 2014 roku.

Tegoroczne badanie pokazuje wzrost zainteresowania zakupem jednostek funduszy inwestycyjnych a także inwestycjami alternatywnymi np. w grunty, sztukę czy wino. Polacy poszukują skutecznej alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych.

Zdaniem Moniki Szostek z Deutsche Banku realizacja powziętych założeń będzie w dużym stopniu zależna od kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz od polityki banku centralnego dotyczącej stóp procentowych. Ekspert przewiduje, że w 2014 roku koniunktura przyspieszy, co może skłonić Polaków do większej aktywności finansowej.

Luty 18, 2014

Fundusze zagraniczne przynoszą wyższe zyski niż krajowe

Kategoria: Europa, Polska, Świat, USA

Polski rynek oferuje wiele funduszy zarządzanych przez zagraniczne firmy, pozwalających inwestować w różnorodny sposób w dowolnym miejscu na świecie. Liczba takich funduszy jest trzykrotnie większa od tych proponowanych przez instytucje krajowe. Ich aktywa systematycznie rosną, ale udział w oszczędnościach Polaków jest niewielki. Ulokowanych jest w nich ponad 5 mld zł, tymczasem łączne aktywa funduszy krajowych sięgnęły na koniec ubiegłego roku 190 mld zł.

Zdaniem ekspertów przyczyną niewielkiego zainteresowania funduszami zagranicznymi jest stosunkowo uboga sieć dystrybucji oraz wysoki próg wejścia. Minimalna kwota inwestycji to na ogół kilka tysięcy złotych. Większość tych funduszy nominowana jest w walutach, a to wiąże się z ryzykiem zmiany kursu i zniechęca inwestorów.

Przeciętnie w ciągu ostatnich pięciu lat zagraniczne fundusze rynków rozwiniętych zarobiły o ponad 5 pkt proc. więcej niż fundusze krajowe. Różnica w przypadku najlepszych funduszy w grupie sięgnęła 10 pkt proc. Najlepszy fundusz zagraniczny Franklin U.S. Opportunities Fund N wypracował niemal 31 proc. zysku, natomiast najlepszy krajowy Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych zyskał ok. 21 proc.

Krajowe fundusze dużo lepiej spisują się w zarządzaniu na rynkach wschodzących. Fundusze z tej grupy w ciągu ostatnich trzech lat były słabsze od zagranicznych tylko o ok. 2 pkt proc. Najlepsze fundusze: Templeton Frontier Markets Fund N oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych wypracowały w ciągu ostatniego roku identyczne stopy zwrotu sięgające 8,6 proc.

Wśród funduszy operujących na globalnym rynku obligacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy lepiej zaprezentowały się fundusze zagraniczne. Zyskały one ok. 2 proc., zaś fundusze krajowe tylko 0,34 proc.

Luty 16, 2014